Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Program "Czyste Powietrze"

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br. 
 
Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględn iającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 
Trzy ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”
 
NFOŚiGW przypomina, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.
Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). Od dzisiaj, w przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.
 
Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).
 
Co jeszcze w „Czystym Powietrzu”?
 
Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ma ruszyć jeszcze w lipcu tego roku. Informacje o bankach, które będą udzielały Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie można złożyć wniosek o dotację będą dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl.
Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniejsze zmiany to: rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; w przypadku banków: od daty złożenia wniosku), okres realizacji (wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku; bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku), rozliczenie wniosku (wfośigw: maksymalnie w trzech częściach; bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia). Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.
 
Ponadto, poza już wprowadzonymi zmianami, NFOŚiGW pracuje nad uruchomieniem w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze” modułu pożyczek dla gmin jako uzupełnienie finansowania dla beneficjentów.
 
 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

PROGRAM RZĄDOWY „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2021

PROGRAM RZĄDOWY „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2021

PROGRAM RZĄDOWY
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2021
 
 
Gmina Bartoszyce przystąpiła do
Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.
„Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”.
 
Szczegóły programu znajdują się na stronie
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
 
Program jest finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z wnioskiem Gminy Bartoszyce oraz umową zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim przewidziano, że w 2021 roku program jest realizowany od 25 maja do 31 grudnia 2021r.
 
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego
na pobyt dzienny: 97 920 zł
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego
na pobyt całodobowy: 17 136 zł
 
Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.
 
Program będzie realizowany w następujących formach:
  1.  Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
-miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 
  1.  Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
-w ośrodku/ placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 
 
W ramach programu ustalone zostały następujące limity:
  1. limit 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
   10 osób (tj. 6 osób dorosłych oraz 4 dzieci )
  1. limit 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;
   - 2 osoby dorosłe
 
Osoby chcące skorzystać z programu opieki wytchnieniowej składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach Kartę zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 oraz karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Na podstawie tego zgłoszenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać usługę opiekuna.
 
UWAGA: GOPS przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:
  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
 
GOPS bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.
O KONTAKT PROSIMY Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI Z OŚRODKA POD NUMEREM TELEFONU – (89) 762-18-90
 
Dokumenty do pobrania:
  • Załącznik nr 1 (karta zgłoszenia do programu)
  • Załącznik nr 2 (karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM)
  • Klauzula informacyjna RODO

Załączniki

Ogłoszenie o niekorzystaniu z hydrantów przeciwpożarowych

Ogłoszenie o niekorzystaniu z hydrantów przeciwpożarowych
 
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce informuje, że w związku ze
stwierdzeniem przypadków uszkodzeń hydrantów przeciwpożarowych będzie prowadziło wzmożony monitoring sieci
wodociągowej, mający na celu zapobieżenie podobnym  zdarzeniom. Hydranty przeciwpożarowe wchodzą w skład
sieci wodociągowych należących do Zakładu i pobór wody z tych urządzeń przez nieuprawnione osoby jest nielegalny.
Zgodnie z art. 28 punkt 1 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków ( Dz. U.2020 poz. 2028 ): „ Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust.
1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł”.

Przypominamy, że korzystać z hydrantów mogą tylko uprawnieni  pracownicy wodociągów w celu  konserwacji
sieci oraz jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej w akcjach gaśniczych. Korzystanie z hydrantu do
własnych celów jest możliwe w wyjątkowych przypadkach po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody i wyłącznie pod
nadzorem pracownika Zakładu.

Chcemy uczulić, że każdorazowa próba manipulowania przy urządzeniu wodociągowym jakim jest hydrant może
skutkować skażeniem  wody w całym odcinku sieci jak również  uszkodzeniem zaworów.

Z kolei pobór wody z hydrantu powoduje zmniejszenie ciśnienia w sieci, a w niektórych sytuacjach nawet jego
zanik, w związku z tym każdorazowo jest on odnotowywany w naszym systemie monitoringu. Podkreślamy, że w
sytuacji nieuprawnionego poboru wody poprzez urządzenia przeciwpożarowe istnieje zagrożenie opróżnienia
zbiorników wody i jej braku w sytuacji nagłej potrzeby prowadzenia akcji gaśniczej. W związku z trwającym sezonem
letnim oraz większymi rozbiorami wody z sieci, a także większym zagrożeniem pożarem, w przypadku powtarzających
się  sytuacji kradzieży wody z hydrantów, zmuszeni będziemy zmniejszyć ciśnienie robocze w sieci, a w drastycznych
przypadkach ograniczyć dostawę wody w godzinach nocnych.

Apelujemy również do mieszkańców gminy o zgłaszanie wszelkich incydentów.

Dzień Seniora i Weterana w Łabędniku

W dniu 20.06.2021 w Łabędniku odbył się Gminny Dzień Seniora i Weterana, który zgromadził wielu uczestników. Organizatorem wydarzenia była Gmina Bartoszyce z jednostkami podległymi: Centrum Kultury Gminy Bartoszyce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Współorganizatorami wydarzenia byli: 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana, 2 Batalion Zmechanizowany w Morągu, Fundacja Sowa-Nigdy Sami.
Uroczystość uświetnili swoja obecnością:
- Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski;
- Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa Warmińsko–Mazurskiego;
- Marcin Kazimierczuk - Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; 
- Ksiądz Dariusz Sobieraj - Proboszcz Parafii NMP Zwycięskiej w Łabędniku;
- Władysław Bogdanowicz – Wicestarosta Powiatu Bartoszyckiego;
- Zygmunt Zbigniew Pampuch – Nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce; 
- mjr Robert Wink - Zastępca Komendanta Straży Granicznej w Bezledach;
- st. Kpt Krystian Masalski – Z-ca Komendanta Pow. Straży Pożarnej;  
- Pułkownik Artur Gałecki – reprezentacja gen. Miki – Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych;
- Pułkownik Jerzy Sulima – Zastępca Dowódcy 20 BBZ;
- Podpułkownik Zenon Wieczorek – Dowódca Batalionu Czołgów 20 BBZ;
- Major Maciej Terebka – 9 Pułk Rozpoznawczy w Lidzbarku Warmińskim;
- Podpułkownik Dariusz Szlachtowicz – Dowódca 2 Batalionu Zmechanizowanego w Morągu.
 
Jednym z najważniejszych punktów zorganizowanej imprezy było oficjalne otwarcie Domu Seniora w Łabędniku, dofinansowanego w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior +" EDYCJA 2020. Na realizację zadania przeznaczono z budżetu państwa kwotę 150 tys. zł. Uroczyste przecięcie wstęgi zostało wykonane przez Wójta Gminy Bartoszyce, Wicemarszałka Urzędu Marszałkowskiego oraz przybyłych oficjeli instytucji państwowych. Placówka poświęcona została przez proboszcza Parafii NMP Zwycięskiej w Łabędniku ks. Dariusza Sobieraja.
Program artystyczny dostosowano dla każdego odbiorcy, były atrakcje dla dzieci takie jak malowanie graffiti, pokaz tańca breakdance, dmuchane zjeżdżalnie, konkursy i zabawy dla dzieci. Centrum Kultury zapewniło również program dla seniorów w którym wystąpiły następujące zespoły: „Gala”, „Warmianki”, „Kalina”, „Sonar” oraz grupa z nowo otwartego Klubu Seniora „Senior+”. Przemiłym akcentem Gminnego Dnia Seniora i Weterana były występy dzieci z Gminnego Przedszkola nr 1 w Bartoszycach, Wojskowego Klubu Garnizonowego działającego przy 20 Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej oraz prezentacja motoryzacji klubu „Wiraż”. Wielką atrakcją imprezy okazały się również pokazy służb mundurowych: straży granicznej, wojska oraz straży pożarnej. Na łasuchów oraz spragnionych tradycyjnej regionalnej kuchni czekały domowe wyroby Kół Gospodyń Wiejskich „Nasturcje”
z Wajsnor oraz „Łabędzianki” z Łabędnika. Na wysokości zadania stanął również Klub Seniora, który przygotował poczęstunek dla zaproszonych gości. 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana wystawiła kuchnie polową w której serwowano grochówkę wojskową. 
Gminne Dni Seniora i Weterana okazały się trafionym pomysłem na integrację międzypokoleniową. Pokazały również, że wiele instytucji może wzajemnie współpracować dla dobra mieszkańców, tworząc niezapomniane wydarzenie na wysokim poziomie. 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji