Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Procedura udzielania wsparcia osobom objętym kwarantanną

Wolontariusze szyją maseczki

 
 
W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa drastycznie wzrosło zapotrzebowanie na maseczki ochrony pierwszego kontaktu, kombinezony czy specjalne fartuchy dla personelu medycznego. Są niezbędne przy leczeniu osób zakażonych. Z pomocą przychodzą lokalne społeczności, w tym również mieszkańcy gminy Bartoszyce.
 
W Łabędniku, Kromarkach, Dąbrowie, Osiece, Rodnowie, Wojtkowie, Wajsnorach i Kinkajmach panie szyją maseczki na potrzeby Szpitala Powiatowego w Bartoszycach. Materiał został przekazany bezpłatnie przez bartoszyckie firmy m.in. Nowa Mazur Design, Artom.  - Koordynatorem akcji jest Marlena Sófczyńska z Fundacji Sowa – Nigdy Sami, która pozyskuje materiały,  rozdziela je na terenie gminy,  zbiera gotowe maseczki a potem  przekazuje je szpitalowi – mówi Andrzej Dycha, Wójt Gminy Bartoszyce  – Na potrzeby akcji Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa udostępniło domy kultury i świetlice wiejskie, ale panie szyją również we własnych domach. Do chwili obecnej uszytych zostało 700 maseczek, a pozyskane materiały pozwolą wyprodukować kolejne 8 000 sztuk – dodaje wójt.
 
- W imieniu szpitala serdecznie dziękujemy za uruchomione wsparcie. Cieszymy się, że możemy liczyć na państwa pomoc w tej trudnej sytuacji – mówi Małgorzata Jadczak ze Szpitala Powiatowego w Bartoszycach.

Światowy Dzień Zdrowia

 
 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, iż każdego roku 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia, celem uczczenia rocznicy powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku.
 
Co więcej decyzją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ICN (od ang. International Council of Nurses) rok 2020 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki
i Położnej.
Przesłanką do ustanowienia  właśnie 2020 rokiem pielęgniarek, jest 200 lecie urodzin Florence Nightingale, prekursorski  współczesnego pielęgniarstwa oraz kobiety, która  w końcu XIX wieku  wypracowała podstawy organizacji nowoczesnego szpitalnictwa. Ale także w dowód uznania  wkładu jaki codziennie pielęgniarki i położne wnoszą do  funkcjonowania systemów ochrony zdrowia oraz w celu zwrócenia uwagi na zagrożenia związane z niedoborem kadry na całym świecie. WHO wspólnie
z Międzynarodową Radą Pielęgniarek ICN,  wzywa rządy wszystkich krajów do podejmowania w roku 2020 przełomowych decyzji, które zagwarantują społeczeństwom powszechną dostępność  do bezpiecznej opieki zdrowotnej.
 
Dlatego też działania w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2020 mają być skupione wokół zadań kierowanych do pracowników podmiotów leczniczych ze szczególnym zwróceniem uwagi na pielęgniarki i położne, które odgrywają istotną rolę w świadczeniu usług zdrowotnych.
 
Współczesna pielęgniarka i położna to zawody samodzielne, nowoczesne, wymagające dużej profesjonalnej wiedzy medycznej, wyjątkowych predyspozycji - silnej osobowości, cierpliwości oraz empatii - podkreślała Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia podczas inauguracji kampanii na początku lutego 2020 r. Kampania "Nursing Now" ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.
 
W roku 2020 po raz pierwszy zostanie opublikowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) raport „World’s Nursing”, opisujący stan pielęgniarstwa na całym świecie. Raport będzie miał 80 stron, przetłumaczony na sześć języków, zostanie opublikowany w dniu
7 kwietnia 2020 r. – w dniu Światowego Dnia Zdrowia. Będzie zwieńczeniem światowej kampanii Nursing Now. W przyszłym roku WHO będzie też partnerem kolejnego raportu – tym razem poświęconego pracy i statusowi położnych The State of the World’s Midwifery 2020.
 
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bartoszycach, zachęca wszystkich mieszkańców powiatu bartoszyckiego a w szczególności młodzież do zainteresowania się zawodem pielęgniarki, położnej oraz do studiowania pielęgniarstwa i podejmowania pracy w ochronie zdrowia.
 
 
Magdalena Dmitruk
PSSE w Bartoszycach

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

W związku z pandemią koronawirusa do 11 kwietnia br. włącznie w naszym kraju nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.
W ostatnich dniach wprowadzono w Polsce zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.
Ograniczenia w przemieszczaniu się
Do 11 kwietnia br. włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:
 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będzie można się jednak spotykać z najbliższymi.
Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadzono kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.
Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.
Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują.
Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.
 
Więcej informacji na temat koronawirusa tutaj

Policjanci przypominają o odpowiedzialnym zachowaniu

Na terenie Warmii i Mazur będzie można usłyszeć komunikaty głosowe nadawane przez policjantów poruszających się oznakowanymi radiowozami. W komunikatach znajdą się między innymi prośby o niegrupowanie się oraz pozostanie w domach. Wszystko po to, by przypomnieć o odpowiedzialnym postępowaniu.
Na terenie Warmii i Mazur, tak jak w całej Polsce, z policyjnych radiowozów nadawane są komunikaty głosowe w związku z ogłoszoną na terenie Polski epidemią koronawirusa. Mają one na celu przede wszystkim przypomnienie mieszkańcom o zachowaniu środków ostrożności i odpowiedzialnym zachowaniu w tych trudnych dla wszystkich chwilach. Wszystko po to, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa. Policjanci będą apelować o pozostanie w domach, a w przypadku konieczności wyjścia, o unikanie kontaktu z innymi osobami i zachowanie dystansu między nimi.
 
Źródło: Policja 

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego

XXIII Sesja Rady Gminy Bartoszyce

Dnia 27 marca  2020 roku o godz. 1100  w sali sesyjnej budynku Nr 47 w Bezledach odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Bartoszyce
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór  sekretarza  obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXII  sesji z dnia 28.02.2020 r.
5. Informacje Wójta z działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bartoszyce na 2019 rok.
7. Raport z monitoringu „Strategii Rozwoju Gminy Bartoszyce na lata 2015-2022 za rok 2019.
8. Sprawozdania  z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2019 rok:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
- Gminnego Centrum Kultury,  Sportu,  Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Bezledach,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach,
- Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2020-2032,     
 2. zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2020,
 3. zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bartoszyce,
 4. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach
 5. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bartoszyce,
 6. przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartoszyce w 2020 roku,
 7. zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Nadleśnictwie Bartoszyce, położonych na terenie Gminy Bartoszyc,
 8. przyjęcia rezygnacji radnego z pracy w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bartoszyce,
 9. wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Bartoszyce, dotyczącego zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
 10. zmiany Uchwały Nr VI/41/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. ,,Gminny Ośrodek Kultury w Tolko” na Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce i nadanie jej nowego statutu,
 11. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.
                                                                                          
                                                                             
                                                                              Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                        /-/ Wojciech Ferdycz
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Bartoszyce w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa apeluje do mieszkańców, aby Sesja Rady Gminy Bartoszyce zaplanowana na dzień 27 marca 2020 r. odbyła się bez udziału gości i publiczności. Transmisję będzie można śledzić pod adresem https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/748/rada-gminy-bartoszyce.html
 
                                                                                                            
                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                     /-/ Wojciech Ferdycz
 
                                                                                    
                                                                               
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

Komunikat Wójta Gminy Bartoszyce

Konkurs "Czysta i estetyczna wieś gminy Bartoszyce"

Serdecznie zapraszamy wsie do udziału w konkursie "Czysta i estetyczna wieś gminy Bartoszyce 2020".
 
 
 
 

Załączniki

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącego zasad postępowania ze zwłokami osób zmarłych na COVID-19.
 
 

Załączniki

1 ... 3 4 5 6 7 ... 24

Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?