Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Stypendia Wójta Gminy Bartoszyce

Miesiąc luty w gminnych szkołach podstawowych to czas, w którym rodzice, uczniowie i ich pedagodzy mają prawdziwy powód do dumy, ponieważ ich pociechy odbierają nagrodę z rąk Pana Andrzeja Dycha - Wójta Gminy Bartoszyce. Gratyfikacja, skierowana w stronę uczniów jest uznaniem dla ich trudu włożonego w naukę i sport. Wdrożony w roku 2019/2020 przez włodarza gminy program stypendialny do dziś wspiera uczniów uzdolnionych i wciąż motywuje do jeszcze efektywniejszej pracy na podłożach edukacyjnym i sportowym.
Program jest świadczeniem materialnym uzależnionym od średniej ocen z obowiązkowych przedmiotów nauczania oraz oceny z zachowania.
 
Za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wysokie osiągnięcia sportowe, stypendium Wójta Gminy Bartoszyce otrzymali:
 
Szkoła Podstawowa im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach:
Stypendium za wysokie wyniki w nauce:
- Elwira Emilianów
- Antonina Zwierko
- Oliwia Oramus
- Igor Mączyński
- Stanisław Sulej
- Ksawery Kret
 
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach:
Stypendium za wysokie wyniki w nauce:
- Alan Kołowrocki,
- Maja Piechocka,
- Julia Bylina,
- Mikołaj Borek,
- Emilia Nowakowska.
Stypendium za osiągnięcia sportowe:
- Julia Waleszczak,
- Maja Kazimierczak.
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie:
Stypendium za wysokie wyniki w nauce:
- Zofia Hadała,
- Wojciech Rurka,
- Lena Kaliszewska,
- Dominika Miłkowska.
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach:
- Katarzyna Cieklińska
- Maciej Dobrzyński
- Dawid Makoś
- Nadia Szablak
- Lena Olencka
- Aleksandra Socha
- Julia Piecewicz
 
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach:
- Majkowska Jagoda
- Choszcz Patrycja
- Cieplak Daria
- Deptuła Pola
- Cekała Olaf
- Markiewicz Pola
Stypendium za osiągnięcia sportowe:
- Falasa Nikola
- Kosztykiewicz Natalia
- Maciorowski Mateusz
- Nowakowski Szymon

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

35Galeria zdjęć: Stypendia Wójta Gminy Bartoszyce

32.Finał WOŚP już za nami

Drodzy Mieszańcy Gminy Bartoszyce!
Z wielką radością i dumą chcemy podzielić się z Wami naszymi wrażeniami z tegorocznej zbiórki WOŚP. 32. Finał WOŚP był niesamowitą przygodą, pełną emocji, zaangażowania i solidarności. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w nasze działania i wsparli naszą lokalną orkiestrę, bo dzięki Wam POBILIŚMY REKORD!
 
16 505,25 zł + 800zł (eskarbonka) = 17 305,25 zł
 
To wspaniały wynik, który pokazuje, jak wielkie serca mają mieszkańcy naszej gminy.
 
Nasze działania miały miejsce w trzech punktach, gdzie można było nie tylko wrzucić datki do puszki, ale także wziąć udział w ciekawych atrakcjach i pokazach.
 
1. Plac buraczany w Bezledach
 
Drift show jak zwykle pokazali klasę organizacyjną. Tu Drift taxi, KGW z gminy Bartoszyce, wolontariusze, sponsorzy i licytujący przyczynili się do zbiórki pieniędzy. Należy wspomnieć o grupie z Osieki, która wykonała rewelacyjny taniec z ogniem, a strażacy z OSP Bezledy pokazali swoje umiejętności ratownicze.
 
2. Dom Kultury w Bezledach
Wszystkie służby mundurowe zintegrowały swoje działania na rzecz WOŚP:

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20Galeria zdjęć: Galeria zdjęć

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Bartoszyce o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty, złożone w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2024 roku.
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Bartoszyce w roku 2024 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiący załącznik do Zarządzenia nr FK.0050.29.2024 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 23 stycznia 2024 r. ogłaszam nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty, złożone w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2024 roku.
 
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  2. nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.

Za pracę w komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.
 
Formularz zgłoszeniowy (stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia) podpisany przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy składać w Urzędzie Gminy Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce ul. Plac Zwycięstwa 2, pokój 103, I piętro lub przesłać skan drogą elektroniczną na adres sekretaria@gmina-bartoszyce.pl. Zgłoszenia należy składać w terminie do 23 lutego 2024 r. do godz. 15.00.
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków Komisji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 
Wybrani członkowie komisji konkursowej będą powołani Zarządzeniem Wójta Gminy Bartoszyce do składu komisji konkursowej celem opiniowania złożonych ofert.
 
Dokumenty do pobrania w załączniku.

Załączniki

Otwarty konkurs ofert dla NGO

O G Ł O S Z E N I E otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Bartoszyce w roku 2024 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
W załączniku do pobrania dokumenty:
  1. Zarządzenie
  2. Ogłoszenie
  3. Wzór oferty
  4. Wzór umowy
  5. Wzór sprawozdania
  6. Wzór wypełniania oferty realizacji zadania publicznego

Załączniki

Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bartoszyce,
którzy otrzymali sprzęt komputerowy w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 
Informujemy, iż zgodnie z procedurą monitorowania oraz utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wnioskodawca zobowiązany jest do składania Oświadczeń przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do procedury.
 
Mając powyższe na uwadze prosimy o spełnienie tego obowiązku i złożenie oświadczenia do dnia 31 stycznia 2024 roku w Urzędzie Gminy Bartoszyce w godzinach pracy urzędu (tj. poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 700-1500).
 
Wzór Oświadczenia można pobrać ze strony internetowej gminy tj. www.gmina-bartoszyce.pl , który znajduje się w załączniku oraz w siedzibie urzędu.

Załączniki

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE!!!!
 
W związku z brakiem odbioru odpadów komunalnych z dnia 16 stycznia 2024 r. z poniższych miejsowości:
 
Bukowo, Dębówko, Drawa, Gruda, Klekotki, Krawczyki, Lipina, Łabędnik, Łabędnik Mały, Nuny, Osieka, Spurgle, Perkujki, Połęcze, Sporwiny, Szwarunki, Tromity, Witki, Sokolica
 
informujemy iż najbliższy odbiór odbędzie się w sobotę tj: 20 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi odbiór odpadów komunalnych w dniu dzisiejszym tj. 16 stycznia 2024r. będzie wstrzymany w następujących miejscowościach: Bukowo, Dębówko, Drawa, Gruda, Klekotki, Krawczyki, Lipina, Łabędnik, Łabędnik Mały, Nuny, Osieka, Spurgle, Perkujki, Połęcze, Sporwiny, Szwarunki, Tromity, Witki, Sokolica.
Za niedogodności przepraszamy.
 
O najbliższym terminie odbioru będziemy informować na bieżąco.

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.)
 
z w o ł u j ę
 
na dzień 19 stycznia 2024 r. (piątek) na godz. 10:00
LXXIX sesję Rady Gminy Bartoszyce.
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach

Załączniki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2024 roku Wójt Gminy Bartoszyce informuje o możliwości pozyskania środków finansowych na zakup wyposażenia umożliwiającego rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zakup strojów ludowych, regionalnych lub innych umożliwiających prezentację kół gospodyń wiejskich (szczegółowy zakres zawiera Regulamin konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2024 roku).
 
Zgodnie z regulaminem konkursu o środki finansowe może starać się wyłącznie gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, składając TYLKO jeden wniosek.
 
Maksymalna całkowita wartość zadania to 12 500,00 zł
 
Mając powyższe na uwadze, Wójt Gminy Bartoszyce zaprasza do złożenia wniosku stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia przez zainteresowane udziałem w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bartoszyce.
Spośród wniosków Wójt Gminy dokona wyboru najbardziej adekwatnego wniosku, który złożony zostanie w ramach ogłoszonego naboru i jednocześnie zastrzega sobie prawo wyboru tylko jednego wniosku. Z tego tytułu nie przysługuje wnioskodawcom żadne roszczenie.
Wniosek musi być zgodny z zasadami konkursu określonymi w regulaminie konkursu „Granty Marszałka dla kół Gospodyń wiejskich” w 2024 roku.
 

Uwaga! Do konkursu może przystąpić tylko KGW utworzone przed oraz w 2022 roku.
 
Wnioski należy składać w sekretariacie (pokój nr 9) Urzędu Gminy Bartoszyce przy ul. Plac Zwycięstwa 2 w nieprzekraczalnym terminie do 26 stycznia 2024 r. godz. 15:00.
 
Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane.
Osoba do kontaktu: Natalia Runowicz, tel. 89 307 01 50

Załączniki

Wymyśl hasło promujące gminę Bartoszyce

Wymyśl hasło dla gminy Bartoszyce i wygraj nagrody!
 
Gmina Bartoszyce to niezwykłe miejsce, które zasługuje na swoje hasło. Dlatego uruchomiliśmy konkurs, w którym można wykazać się kreatywnością i pomysłowością.
 
Wymyśl hasło, które najlepiej odda charakter i walory gminy Bartoszyce, i zgłoś je do konkursu!
 
Aby wziąć udział w konkursie, prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu, który znajduje się w załączniku. Aby lepiej poznać zasady konkursu, prosimy kliknąć w poniższy link, który prowadzi do ostatniego Biuletynu Gminnego. Na ostatniej stronie (nr 16) znajduje się krótka instrukcja.
 
Link do biuletynu gminy Bartoszyce: TUTAJ
 
Konkurs trwa do 2 lutego 2024 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 9 lutego 2024 r. na stronie internetowej gminy Bartoszyce.
 
Nie zwlekaj, weź udział w konkursie i pokaż, jak bardzo lubisz i znasz gminę Bartoszyce. To Twoja szansa, aby się wykazać i zdobyć nagrody.
 
Zapraszamy!

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 81

Lokalizacja
Facebook Page Plugin