Aktualności

Konkurs Kulinarny

  • 02-08-2021
 
Podczas Święta Plonów Gminy Bartoszyce 2021 odbędzie się uczta smaków pod hasłem „SMAKI BARCJI”. Tradycyjna domowa kuchnia w wykonaniu Kół Gospodyń Wiejskich z terenu GMINY BARTOSZYCE, będzie serwowana w specjalnie przygotowanej strefie gastronomicznej.
 
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
„SMAKI BARCJI”
KONKURSU PRZEZNACZONEGO DLA KGW Z TERENU GMINY BARTOSZYCE
➡I. ORGANIZATORZY
Organizator konkursu: Wójt Gminy Bartoszyce.
Koordynator konkursu: Centrum Kultury Gminy Bartoszyce.
➡II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
Prezentacja konkursowa i degustacja produktów kulinarnych odbędzie się: 21 sierpnia 2021 r. w godz. 13:00-16:00 podczas Świata Plonów Gminy Bartoszyce na stadionie sportowym w Bezledach. Tego samego dnia na scenie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu o godz. 19.30
➡III.CEL KONKURSU:
Promocja i prezentacja kuchni lokalnej i tradycyjnej, aktywizacja mieszkańców, wymiana doświadczeń i przepisów, budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych.
➡IV. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń z terenu Gminy Bartoszyce.
➡V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie i dostarczeniem do siedziby koordynatora konkursu – Centrum Kultury Gminy Bartoszyce, Bezledy 47, 11-200 Bartoszyce, formularza zgłoszeniowego oraz klauzuli informacyjnej z oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych - osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail: centrum@gmina-bartoszyce.pl W terminie do 18 sierpnia 2021 roku.
2. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych produktów kulinarnych na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem degustacji przez komisję konkursową.
3. Produkty kulinarne przygotowywane są czterech kategoriach:
- Potrawy z mięsa,
- Potrawy z mleka,
- Potrawy z ziemniaków,
- Potrawy ze zboża.
Każda z przygotowanych potraw może mieć domieszki innych składników, jednak nie mniej niż 70% przygotowanej konkursowej potrawy, powinny stanowić wspomniane produkty, bądź pochodne produktów.
4. Uczestnicy przygotowują konkursowe produkty kulinarne na własny koszt.
6. Jeden uczestnik może zgłosić udział w czterech kategoriach konkursowych, jednak nie więcej niż jedną potrawę w danej kategorii.
7. Uczestnikiem konkursu może zostać wyłącznie wcześniej zgłoszone stoisko gastronomiczne, posiadające uprawnienia i odpowiednie zaświadczenia do przygotowywania i sprzedaży produktów kulinarnych (KGW, Stowarzyszenia)
➡VI. OCENA PRAC:
Oceny potraw dokona pięcioosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Każda potrawa oceniona zostanie wg. następujących kryteriów:
- smak,
- oryginalność (innowacyjne połączenie produktów, metoda, sposób wykonania, oryginalna nazwa)
- estetyka (sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne).
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.
➡VII. NAGRODY:
Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody:
W każdej kategorii kulinarnej (mięso, mleko, ziemniaki, zboże) Organizator przyzna następujące miejsca oraz nagrody finansowe:
Za zajęcie I miejsca – bon o wartości 800 zł.
Za zajęcie II miejsca – bon o wartości 500 zł.
Za zajęcie III miejsca – bon o wartości 300 zł.
Dwa wyróżnienia – bon o wartości 150 zł.
➡VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte
w regulaminie.
4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.
5. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na
stronie internetowej www.gmina-bartoszyce.pl
6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator.
➡IX. KONTAKT
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu Centrum Kultury Gminy Bartoszyce – 89 761 57 65.
 
 
‼REGULAMIN WRAZ Z KARTĄ UCZESTNICTWA DO POBRANIA:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki