Aktualności

Zawiadomienie o wyborach uzupełniających

  • 21-09-2020
Z A W I A D O M I E N I E
z dnia 21 września 2020 r.
 
Na podstawie §24 uchwały NR XLI/421/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 września 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Łabędnik (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018r., poz. 4579)
 
 
z w o ł u j ę
 
 
na dzień 28 września 2020 r. (poniedziałek) na godz. 17.00
w Domu Kultury w Łabędniku
zebranie mieszkańców Sołectwa Łabędnik 
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Łabędnik
 
 
 
Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Powołanie komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie zasad i trybu wyboru rady sołeckiej.
4. Zgłoszenia kandydatów do rady sołeckiej.
5. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.
6. Zamknięcie zebrania.
 
 
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją