Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bartoszyce zachęca do otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Bartoszyce w roku 2023 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
RODZAJE ZADAŃ:
 
1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce
2) Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
3) Ochrona i promocja zdrowia
4) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 
Łączna wysokość środków publicznych zabezpieczonych w budżecie Gminy Bartoszyce na realizację zadań w 2023 roku wynosi 210 000,00 zł przy czym na zadanie w zakresie:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce – 150 000,00 zł.
2. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10 000,00 zł.
3. Ochrona i promocja zdrowia – 30 000,00 zł.
4. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 20 000,00 zł.
 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin