Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Nabór uzupełniający w programie Granty PPGR

Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza nabór uzupełniający w programie Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020
 
 
ZAKRES POMOCY:
Nowy sprzęt komputerowy (laptop) wraz z wgranym systemem operacyjnym o wartości do 2500 zł. Otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).

ZGŁOSZENIA:
1. Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia oświadczenia.
2. Oświadczenia będą przyjmowane w terminie od 21 listopada do 24 listopada w Urzędzie Gminy Bartoszyce, sekretariat (pokój nr 108) w godzinach pracy urzędu.
3. Za termin złożenia oświadczenia uważa się datę doręczenia/wpływu do Urzędu w wyznaczonym terminie (również w przypadku nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego).
4. Oświadczenia o przyznanie grantu rozpatruje się na bieżąco w kolejności wpływu kompletnych oświadczeń.
5. Urząd Gminy Bartoszyce nie dokonuje sprawdzenia/weryfikacji oświadczeń przed ich złożeniem.
6. Złożenie oświadczenia niepełnego, zawierające braki (tj, brak załączników, niekompletne wypełnienie pozycji w oświadczeniu) skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości jego poprawy/uzupełnienia.
 
UPRAWNIENI:
1. Uczniowie szkół podstawowych (od szkoły zero – 6 lat) i średnich (nie dotyczy tegorocznych absolwentów szkół średnich), spełniający łącznie wszystkie warunki:
  • uczeń zamieszkuje gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;
  • uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
  • uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020, 2021, 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
  • uczeń nie otrzymał sprzętu komputerowego w pierwszym naborze PPGR.
2. Uczniowie szkół dla dorosłych i studenci nie są uprawnieni do otrzymania wsparcia.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Do oświadczenia dla Rodzica/Opiekuna Prawnego bądź oświadczenia Ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność należy dołączyć: 
1. Kserokopię zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/KOWR, aktu notarialnego itp.  potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR.
2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
 
UWAGA!
Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia
 
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej:
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin