Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

PROGRAM RZĄDOWY „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2021

PROGRAM RZĄDOWY
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2021
 
 
Gmina Bartoszyce przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa- edycja 2021”. Szczegóły programu zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
 
Program jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego.
Zgodnie z wnioskiem Gminy Bartoszyce oraz umową zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim przewidziano, że w 2021 roku program jest realizowany od 25 maja do 31 grudnia 2021r.
 
 
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego
na pobyt dzienny:
 
97 920 zł
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego
na pobyt całodobowy:
 
17 136 zł
 
Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.
 
Program będzie realizowany w następujących formach:
 1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
-miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 
 1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
-w ośrodku/ placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 
W ramach programu ustalone zostały następujące limity:
 1. limit 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; 10 osób (tj. 6 osób dorosłych oraz 4 dzieci )
 2. limit 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego; - 2 osoby dorosłe
 
Osoby chcące skorzystać z programu opieki wytchnieniowej składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach Kartę zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 oraz karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Na podstawie tego zgłoszenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać usługę opiekuna.

 
UWAGA:
GOPS przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:
 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 
GOPS bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.
 
O KONTAKT PROSIMY Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI Z OŚRODKA POD NUMEREM TELEFONU – (89) 762-18-90

 
Dokumenty do pobrania:
 • Załącznik nr 1 (karta zgłoszenia do programu)
 • Załącznik nr 2 (karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM)
 • Klauzula informacyjna RODO

Załączniki

Przebudowa drogi powiatowej 1390N

INFORMACJA 
 
INFORMACJA
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa   DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o długości 4,536 km”  zostanie przedłużony okres zamknięcia odcinka drogi powiatowej w związku z przedłużającymi się pracami związanymi w wymianą przepustów pod koroną drogi.
W związku z tym w dniach 12 i 14.06.2021 r. wyłączony z ruchu będzie odcinek ww. drogi powiatowej od msc. Liski do msc. Turcz. 
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa  DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o długości 4,536 km”  w okresie od 08.06.2021 r. do 11.06.2021 r. na DP 1930N dr woj. nr 512 (Leginy) – Liski – Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkowo będą występowały poniższe utrudnia w ruchu: 
 
- w dniach 08-10.06.2021 r. wyłączony z ruchu będzie odcinek ww. drogi powiatowej od granicy gminy  Sępopol (za msc. Skitno) do msc. Liski 
- w dniu 11.06.2021 r. wyłączony z ruchu będzie odcinek drogi powiatowej od msc. Liski do msc. Turcz Wyłączenie ww. odcinków drogi spowodowane jest wymianą przepustów pod koroną drogi.  
 
Organizacja ruchu zakłada objazd od msc. Liski i Turcz drogą powiatową nr 1390N Bartoszyce – Szylina – Smolanka.  
 
Wójt Gminy Bartoszyce 
/-/ Andrzej Dycha
 
 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Światowy Dzień bez Tytoniu

Wyniki Ligi Sołeckiej

Wyniki ligi sołeckiej
W dniu 16.05.2021r. rozpoczęły się rozgrywki rundy wiosennej ligi sołeckiej, w której zmierzyli się Tolko z Bezledami oraz Kinkajmy z Łojdami. 
Wyniki IX kolejki z dnia 16.05.2021 r. przedstawiają się następująco:
1. Tolko – Bezledy   0:8   (0:1) ;     Koziar (3,36,38), Puciato (38), Hercer (39), Mazurek (41,54),                    Warmachowski (44).  
2. Kinkajmy – Łojdy  4:4  (3:3)  ;   Łyczewski Piotr (5), Majkowski (25), Łyczewski Paweł (28), Cichosz (41)   ;  Samul (14,26), Tomaszewicz (15, Kowalski (60).
Parkoszewo – pauza
 
Wyniki X kolejki z dnia 23.05.2021 r. przedstawiają się następująco:
1 . Łojdy – Bezledy  3:5  (0:3)  ; Zaroda (36), Tomaszewicz (55), Kowalski (59)  ;                                                            Koziar (5,20), Oramus (17), Szulc (51), Mazurek (58).
2. Parkoszewo – Kinkajmy  3:3  (0:2)  ; Ładosz Jarosław (31,32),  Ładosz Maksymilian (60+1),    ;                            Łyczewski (23,27,37).                                                                                                     
Tolko - pauza
 
 
Wyniki XI kolejki z dnia 30.05.2021 r. przedstawiają się następująco:
1 . Łojdy – Parkoszewo  5:4  (1:0)  ; Gronczewski (8,45), Tomaszewicz (34), Kowalski (52), Gostkowski (55)  ;                                                            Ślusar (32,38), Ruciński (45), Starzyk (50).
2. Kinkajmy – Tolko   5:2  (2:1)  ; Łyczewski (19),  Sobolewski (24), Majkowski (43), Donawagis (44),                   Cichosz (55)    ;     Jabłonowski (12), Ignaczewski (31).                                                                                                     
Tolko - pauza
 
 
Wyniki XII kolejki z dnia 06.06.2021 r. przedstawiają się następująco:
1 .Parkoszewo – Tolko   2:4  (0:2)  ; Ładosz P. (53), Żyliński (58),      ;                                                                  Ignaczewski (1), Mucha (5,36), Jabłonowski (59).
2. Kinkajmy – Bezledy   1:2  (5:2)  ; Sobolewski (25), Janka (36), Rudszewski (38,57), Fidura (55)    ;      Mazurek (4), Koziar (10).                                                                                                     
Łojdy - pauza
 
 
 
Wyniki XIII kolejki z dnia 13.06.2021 r. przedstawiają się następująco:
1 .Bezledy – Tolko 4:1 (2:1) ; Mazurek (8,10,45), Michalec (58) ; Jabłonowski (20).
2. Łojdy – Kinkajmy 4:4 (3:2) ; Gronczewski (9,28,50), Kowalski (29) ;
 
Fidura (18), Donawagis P. (27,52), Donawagis R. (31).
 
Parkoszewo - pauza
 
  Tabela:
miejsce 
drużyna
mecze
punkty
bramki
1.
Kinkajmy
11
22
46:
2.
Bezledy 10
19
36:23
3.
Tolko
11
17
40:34
4.
Łojdy 10 9
29:56
5.
Parkoszewo    10
5
26:31
         
 
 
 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

17Galeria zdjęć: liga1

XL sesja Rady Gminy Bartoszyc

 O G Ł O S Z E N I E  
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 
z w o ł u j ę  
na dzień 28 maja 2021 r. (piątek) na godz. 10:00 
 XL sesję Rady Gminy Bartoszyce  
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach  
 
Proponowany porządek obrad:  
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Wybór sekretarza obrad.  
3. Przyjęcie porządku obrad.  
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIX/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.  
5. Informacja wójta w okresie między sesjami.  
6. Informacje:  
a) na temat modernizacji, remontów i napraw dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych  i gminnych na terenie Gminy Bartoszyce,  
b) sprawozdanie z realizacji zadań za 2020 rok oraz informacja o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie Gminy Bartoszyce,  
7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej  w 2020 roku”.  
8. Ocena zasobów pomocy społecznej.  
9. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na  lata 2021-2038;  
b) zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021;  
c) określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bartoszyce na  dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na  wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy  Bartoszyce;  
d) wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wniosku deklaracji  o dochodach gospodarstwa domowego;  
e) określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennego –  klubie samopomocy – działającym pod nazwą Klub „Senior+”;  
f) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bartoszyce.  
10. Wolne wnioski i informacje.  
11. Zamknięcie obrad.  
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl  Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą  urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).  
 
Przewodniczący Rady Gminy 
 /-/ Wojciech Ferdycz 
 

Czysta i Estetyczna Gmina Bartoszyce 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkie Sołectwa  do udziału konkursie "Czysta i Estetyczna Gmina Bartoszyce 2021 r."
 
W tym roku przewidziane są dwie kategorie:
1. Czysta i Estetyczna Wieś
2. Czysta i Estetyczna Posesja
 
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminie!!

Załączniki

Program Stypendiów Pomostowych

Gala Finałowa I Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego "Sieć Wokalna"

Gmina Bartoszyce stała się wojewódzką stolicą piosenki, a to za sprawą gali finalistów – I Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego „Sieć Wokalna”. Konkurs w większej części odbył się online, w pierwszym etapie do Centrum Kultury Gminy Bartoszyce wpłynęło ponad 150 zgłoszeń. Duża liczba zgłoszeń przerosła oczekiwania organizatorów, jednak pokazała również to, że w małych miejscowościach można również realizować wielkie, wspaniałe i wartościowe rzeczy, takiej konkurs – SIEĆ WOKALNA. 24 kwietnia 2021r odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu, ceremonia wręczenia nagród wraz z koncertem laureatów. Ze względów na panujące obostrzenia uroczystość odbyła się bez udziału publiczności, jednak koncert zarejestrowano przy pomocy lokalnej telewizji Bart-Sat, gdzie odbędzie się transmisja koncertu. Gala finałowa zostanie również udostępniona internautom na kanale YouTube „Gmina Bartoszyce”.
Jurorami konkursu byli utalentowani i cenieni muzycy w następującym składzie: Agnieszka Czachor – wokalistka, trenerka wokalna oraz psycholog. Michał Bojarski Wokalista, oboista, inżynier budownictwa. Jacek „Jaca” Grygorowicz Pochodzący z Bartoszyc gitarzysta, przez ostatnie 10 lat związany z zespołem Enej. Patryk „Macumba” Wąsowicz – wokalista, instrumentalista, kompozytor i realizator dźwięku.
Patronatem Honorowym wydarzenia został Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin. Mecenat objęła Fundacja Dzieci-Dzieciom, której misją jest odkrywanie, rozwijanie i kształtowanie talentów wśród dzieci i młodzieży. Gospodarzem i fundatorem stypendiów był Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha. Honorowym gościem wydarzenia został Nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce Pan Zygmunt Zbigniew Pampuch w którego imieniu nagrody wręczył Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Bartoszyce Pan Karol Daliga. 
 
WYNIKI KONKURSU:
Kategoria I:
1 miejsce – Kornelia Krywko (Bartoszyce);
2 miejsce – Kacper Ewartowski (Ostróda);
3 miejsce – Blanka Magun (Bartoszyce);
Kategoria II:
1 miejsce – Barbara Grzesiuk (Ełk);
2 miejsce – Dominika Dąbrowska (Lubawa);
3 miejsce – Julia Płocharczyk (Wały gm. Szczytn);
Kategoria III:
1 miejsce – Irena Ilczyszyn (Giżycko);
2 miejsce – Jędrzej Podolak (Olsztyn);
3 miejsce – Dominika Siwek (Kętrzyn);
Nagrody Wójta Gminy Bartoszyce
Wiktoria Kuźmowicz (Połęcze);
Kalina Rurka (Skitno);
Katarzyna Dedo (Bezledy);
Grand Prix Internautów
Agnieszka Mirkowicz (Szczytno).
GRATULUJEMY WSZYSTKIM FINALISTOM I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW! 
Dziękujemy również wszystkim sponsorom, dzięki którym mogliśmy zrealizować tak wspaniałe wydarzenie. Dartrans - Dariusz Szutowicz, Marpol – Marcin Szutowicz, Digger - Kamil Szutowicz, Pizza Factory - Waldemar Mazur, Eko-Bart - Mateusz Mizio i Arkadiusz Kamiński, Biuro-Bart - Tomasz Wiszniewski, Moving Art mobilna szkoła tańca – Aleksandra Krawczyk, Misterium s.c. Kompleksowe Usługi Pogrzebowe, Moto-Centrum - Przemysław Czajkowski, Palac i Folwark Galiny www.palac-galiny.pl 
Dziękujemy również tym, którzy chcieli pozostać anonimowi.
 
Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia oficjalnego fanpage’a wydarzenia
 
zdjęcia wykonała: Justyna Drozd

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: sieć 1

Otwarcie Klubu Senior +

OTWARCIE KLUBU „SENIOR+” OD MAJA 2021 !
ZAPRASZAMY

    Od maja 2021r. swoją działalność rozpocznie KLUB „SENIOR+”,który  zlokalizowany jest w miejscowości Łabędnik 15A, 11-200 Bartoszyce.
Utworzenie Klubu „Senior+” stało się możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2020-2025.
Klub „Senior+” będzie miejscem spotkań mieszkańców gminy Bartoszyce w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Celem Klubu „Senior+” będzie aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego. 
 
    W Klubie planuje się organizację szeregu zajęć aktywizujących, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz prozdrowotnych. Będą to między innymi.:
 
 • spotkania tematyczne
 • warsztaty w tym: kulinarne, rękodzielnicze, plastyczne 
 • spotkania z ciekawymi ludźmi 
 • spotkania z przedstawicielami służby zdrowia 
 • zajęcia ze specjalistami 
 • wyjścia (np. do kina lub teatru) i wycieczki krajoznawcze 
 • zabawy taneczne
 • koncerty 
 • zajęcia gimnastyczne 
 • inne zajęcia umożliwiające rozwój pasji i umiejętności członków klubu. 
 
Uczestnictwo w Klubie:
 
    Przyjęcie do Klubu „Senior+” wymaga złożenia wniosku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bartoszycach. Uczestnikami Klubu mogą być osoby, które ukończyły 60 lat, są nieaktywne zawodowo
i zostały skierowane przez GOPS w Bartoszycach do uczestnictwa w zajęciach. Udział w zajęciach będzie nieodpłatny. 
 
Funkcjonowanie Klubu:
 
    Zajęcia w Klubie przewidziane zostały dla grupy 12 seniorów. Spotkania odbywać będą się
w zależności od potrzeb mieszkańców gminy. 

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach zaprasza osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach do osobistego kontaktu w siedzibie GOPS, ul. Pieniężnego 10 A, 11-200 Bartoszyce lub pod numerem tel. (89) 762-18-90 lub 692-888-860. Osoba do kontaktu: Pani Marlena Sófczyńska 

    Osoby zainteresowane proszone są o  szybki kontakt, ponieważ Klub „Senior+” rozpoczyna swoją działalność od maja 2021r.  Kolejni uczestnicy przyjmowani będą do Klubu  w miarę dysponowania wolnymi miejscami.
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 
 
Wójt Gminy Bartoszyce
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
 
Możesz wspólnie z nami tworzyć historię KLUBU SENIORA w gminie Bartoszyce. 
 
 
1 ... 4 5 6 7 8 ... 37

Lokalizacja
Facebook Page Plugin