Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

XXXIX sesja Rady Gminy Bartoszyce

 
 O G Ł O S Z E N I E
 
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
na dzień 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) na godz. 10:00  
 XXXIX sesję Rady Gminy Bartoszyce
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad. 
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVIII/2021 z dnia 30 marca 2021 r.
 5. Informacja wójta w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności za 2020 rok Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach. 
 7. Raport z monitoringu Strategii rozwoju gminy Bartoszyce na lata 2015-2022 za 2020 rok.
 8. Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Bartoszyce. 
 9. Podjęcie:
 1. uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2021-2038;
 2. uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021;
 3. uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach. 
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie obrad.


 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 
      
   Przewodniczący Rady Gminy
  /-/ Wojciech Ferdycz 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin