Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

V Turniej Ziemi Bartoszyckiej w Koszykówce o Puchar Wójta Gminy Bartoszyce

W najbliższą sobotę, 4 marca 2023 r. w Gminnej Hali Sportowej w Bezledach odbędzie się V Turniej Ziemi Bartoszyckiej w Koszykówce o Puchar Wójta Gminy Bartoszyce.
 
Wystąpią drużyny męskie i żeńskie w tym goście z Litwy.
 
Podczas turnieju, miłośników sportu i fanów koszykówki czekają dodatkowe atrakcje:
 • Konkursy rzutów za 3 i "wsadów" piłki do kosza
 • Muzyka na żywo DJ BRD
START godz. 9.00
 
Zapraszamy!
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Bartoszyce

O G Ł O S Z E N I E
O ODBIORZE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że:
 • w dniu 22 marca 2023 r. (środa) w sołectwach: Barciszewo, Bąsze, Bezledy, Borki, Dąbrowa, Kiersity, Kiertyny Wielkie, Łojdy, Nalikajmy, Rodnowo, Skitno, Spytajny, Szylina Wielka, Tapilkajmy, Tolko, Wajsnory, Wirwilty, Wojciechy i Żydowo oraz
 • w dniu 28 marca 2023 r. (wtorek) w sołectwach: Galiny, Gromki, Kinkajmy, Krawczyki, Łabędnik, Maszewy, Minty, Osieka, Połęcze, Sokolica, Trutnowo, Węgoryty i Witki
odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tylko w całości) oraz opon samochodowych (do 4 szt. opon z jednej nieruchomości) od wszystkich właścicieli prywatnych posesji (nie dotyczy podmiotów gospodarczych).
Odpady będą odbierane przez Konsorcjum „EKO-BARTKO”.
 
W/w odpady zostaną odebrane jedynie w przypadku zgłoszenia ich posiadania (z podaniem konkretnego rodzaju odpadu) do sołtysa w terminie  do dnia 15 marca 2023 r.
 
Zgłoszone odpady należy wystawić przed posesję do godziny 600
w dniu 22 marca 2023 r. (środa) (sołectwa wymienione jak wyżej danego dnia)
oraz w dniu 28 marca 2023 r. (wtorek) (sołectwa wymienione jak wyżej danego dnia)
 
W przypadku dużej ilości odpadów oraz punktów adresowych w danym dniu/rejonie, odpady zostaną odebrane w ciągu dwóch następnych dni.

Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2023

Gmina Bartoszyce przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”. Szczegóły programu zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
 
Program jest finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Zgodnie z wnioskiem Gminy Bartoszyce oraz umową zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim przewidziano, że w 2023 roku program jest realizowany od 22 lutego do 31 grudnia 2023 roku.
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na pobyt dzienny: 92 534,40 zł
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na pobyt całodobowy: 10 795,68 zł
 
Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.
 
 
Program będzie realizowany w następujących formach:
 
 1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 2. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w ośrodku / placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.
 
W ramach programu ustalone zostały następujące limity:
 1. limit 151,20 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; 15 osób (tj. 14 osób dorosłych oraz 1 dziecko)
 2. limit 9 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego; - 2 osoby dorosłe
 
Osoby chcące skorzystać z programu opieki wytchnieniowej składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach Kartę zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 oraz karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Na podstawie tego zgłoszenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać usługę opiekuna.
 
UWAGA:
GOPS przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:
 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
 
GOPS bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.
 
O KONTAKT PROSIMY Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI Z OŚRODKA POD NUMEREM TELEFONU – (89) 762-18-90
 

Załączniki

Nowe Drogi i Nowe Świetlice w Gminie Bartoszyce

Gmina Bartoszyce realizuje zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce" i pn.„ Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce".
 
23 lutego 2023 r. Pan Andrzej Dycha Wójt Gminy Bartoszyce podpisał dwie umowy na realizację zadań.
Pierwszą z nich jest „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce", której przedmiotem jest budowa i przebudowa odcinków dróg w m. Skitno, Dąbrowa, Ceglarki, Nowe Witki oraz Wawrzyny.
 
Gmina Bartoszyce w 2022 roku pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 8 134 696,52 zł co stanowi 95% wartości inwestycji. Całkowita wartość inwestycji 8 562 838, 46 zł.
 
Wykonawcą jest firma „ DARTRANS" Dariusz Szutowicz.
 
Drugie zadanie pn.„ Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce" jest budowa dwóch świetlic wiejskich w Spytajnach i Maszewach.
 
Gmina Bartoszyce w 2022 roku pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 1 599 300,00 zł. , co stanowi 83,47% wartości inwestycji która wynosi 1 916 057,81 zł.
 
Wykonawcą jest firma „STOLBUD" Jan Podolak. Ta umowa podpisana była w obecności Radnego Gminy Mirosława Przybyłka.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Będą nowe drogi i nowe świetlice

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
 
Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom
i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
 
Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania w 2023 r.:
Dotacja celowa w 2023 r.  wynosi  - 720 000,00 zł.
Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel wynoszą - 180 000,00 zł.
Przewidywany całkowity koszt zadania w 2023 r. wynosi  - 900 000,00 zł.
 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
 
Prawo do posiłku na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 
Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa
w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.
 
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Bartoszyce na podstawie przyjętego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych,
w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
 
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1552,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 1200,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 1200,00 zł = 4800,00 zł).
 
W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:
 1. Moduł dla dzieci i młodzieży.
 2. Moduł dla osób dorosłych.
 3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
 
W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
3) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych
 
Niezbędne dokumenty:
 • ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego)
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.
 
Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 

Historia Książki

„Historia książki – od czasów najdawniejszych do współczesności” to temat lekcji bibliotecznych, które odbyły się 21 lutego 2023 r. w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Bezledach.
 
Zajęcia zorganizowano w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Uczestnikami lekcji byli ósmoklasiści gminnych szkół podstawowoych, którzy przyjechali wesprzeć duchowo koleżanki i kolegów biorących udział w tegorocznym Gminnym Dyktandzie o „Pióro Wójta Gminy Bartoszyce” oraz wziąć udział w wykładzie wygłoszonym przez panią dr Katarzynę Witkowską, językoznawczynię Uniwerystetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
W czasie, gdy jedni mierzyli się z dyktandem, pozostali poznawali historię książki. Podczas zajęć, młodzież dowiedziała się, jak zmieniała się forma książek, począwszy od czasów najdawniejszych do współczesności. Poznała wady i zalety poszczególnych form zapisów próbując jednocześnie zastosować je w praktyce. Młodzież podjęła wyzwanie i wzorem dawnych poetów zapisywała tekst atramentem przy użyciu ptasiego pióra. Za pomocą rycla umieszczała tekst na glinianych tabliczkach i spróbowała nawet swoich sił pisząc litery na maszynie do pisania.
 
Każda klasa, za swój czynny udział w bibliotecznych warsztatach, otrzymała certyfikat, który z powodzeniem, w ramach pamiątki z wydarzenia, mogła zawiesić w swojej pracowni.
 
Mamy nadzieję, że udział w tej lekcji, wzbogacił wiedzę uczniów i zawsze będzie przywoływał pozytywne wspomnienia. I kto wie, może zachęci niektórych do częstszego sięgania po książki...

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Historia Książki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2023 roku Wójt Gminy Bartoszyce informuje o możliwości pozyskania środków finansowych na zakup wyposażenia umożliwiającego rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zakup strojów ludowych, regionalnych lub innych umożliwiających prezentację kół gospodyń wiejskich (szczegółowy zakres zawiera Regulamin konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2023 roku).
 
Zgodnie z regulaminem konkursu o środki finansowe może starać się wyłącznie gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, składając TYLKO jeden wniosek.
Maksymalna całkowita wartość zadania to 10 000,00 zł
 
Mając powyższe na uwadze, Wójt Gminy Bartoszyce zaprasza do złożenia wniosku stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia przez zainteresowane udziałem w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bartoszyce.
 
Spośród wniosków Wójt Gminy dokona wyboru najbardziej adekwatnego wniosku, który złożony zostanie w ramach ogłoszonego naboru i jednocześnie zastrzega sobie prawo wyboru tylko jednego wniosku. Z tego tytułu nie przysługuje wnioskodawcom żadne roszczenie.
 
Wniosek musi być zgodny z zasadami konkursu określonymi w regulaminie konkursu „Granty Marszałka dla kół Gospodyń wiejskich” w 2023 roku.
Wnioski należy składać w sekretariacie (pokój nr 108) Urzędu Gminy Bartoszyce przy ul. Plac Zwycięstwa 2 w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 r. godz. 15:00.
 
Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane.

Załączniki

Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Bartoszyce w Halowej Piłce Nożnej 2023

Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Bartoszyce w Halowej Piłce Nożnej 2023.
 
W turnieju wzięło udział sześć drużyn, które rozegrały zawody systemem „Każdy z każdym”. Po 3 godzinach piłkarskich zmagań wyłoniono najlepszą reprezentację.
 
Wszystkie drużyny odebrały z rąk Pana Wójta Andrzeja Dycha pamiątkowe puchary i statuetki.
 
Klasyfikacja końcowa:
 1. SP Bezledy
 2. SP Kinkajmy
 3. SP Wojciechy
 4. SP Krawczyki
 5. SP Żydowo
 6. SP Galiny
Wyróżnienia indywidualne:
 
Najlepszy strzelecMaciej Leżański SP Bezledy
Najlepszy bramkarzSzymon Łapiński SP Bezledy

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Bartoszyce w Halowej Piłce Nożnej 2023

Gminne Dyktando o „Pióro Wójta Gminy Bartoszyce”

21 lutego 2023 r. w Domu Kultury w Bezledach z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbyło się Gminne Dyktando o „Pióro Wójta Gminy Bartoszyce”. Wzięło w nim udział 23 uczniów gminnych szkół podstawowych, którzy zmierzyli się z trudnym rywalem, jakim jest ortografia języka polskiego.
 
Uczestnicy dzielnie pojedynkowali się z zawiłymi zdaniami i często skomplikowanymi słowami. Mimo obaw, wszystkim nastolatkom udało się ukończyć z sukcesem tę trudną, dla niektórych, walkę. Zwycięzcami w konkursie zostali:
 • I miejsce Roksana Kaczmarczyk, uczennica Szkoły Podstawowej w Żydowie
 • II miejsce Kalina Rurka, uczennica Szkoły Podstawowej w Żydowie
 • III miejsce Laura Strzyżewska uczennica Szkoły Podstawowej w Galinach
Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha złożył gratulacje wszystkim uczennicom i uczniom, którym wręczył dyplomy i drobne upominki, a zwycięzcom pamiątkowe wieczne pióra.
 
Spotkaniu towarzyszyła również pani dr Katarzyna Witkowska, językoznawczyni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które opracowała tekst dyktanda oraz przeprowadziła prelekcję, która dotyczyła poprawnej polszczyzny. Wierzymy, że temat wykładu znajdzie swoje odzwierciedlenie w wysokich wynikach zbliżającego się wielkimi krokami egzaminu ósmoklasisty.
 
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę dyrektorów szkół podstawowych i nauczycieli języka polskiego, którzy godnie przygotowali młodzież do dzisiejszego dyktanda.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18Galeria zdjęć: Gminne Dyktando o „Pióro Wójta Gminy Bartoszyce”

Spotkanie Wójta Gminy Bartoszyce z Sołtysami, przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich i Organizacji Pozarządowych

Dnia 20 lutego 2023 r. w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Bezledach odbyło się spotkanie Wójta Gminy Bartoszyce Pana Andrzeja Dychy z Sołtysami, przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich i Organizacji Pozarządowych Gminy Bartoszyce. Spotkanie dotyczyło aktualności i planowania wydarzeń plenerowych w bieżącym roku. Przedstawiciele Sołectw przedstawili swoje propozycje organizacji m.in. obchodów Dnia Matki, Dnia Dziecka i innych wydarzeń w klimacie rodzinnych pikników sołeckich.
 
Jednym z elementów spotkania było wystąpienie Pana Bartłomieja Chilmanowicza ze Stowarzyszenia „Mali Wielcy Ratownicy”, który opowiedział o projekcie pierwszej pomocy skierowanym do rolników i ich pracodawców.
 
Zawód rolnik jest jednym z tych zawodów, który jest narażony na zdrowie. Ze statystyk wiemy, że co roku zdarzają się wypadki na polu. Daleko od szosy, trudny dojazd zespołu ratunkowego, gdy w niektórych przypadkach liczą się sekundy, może doprowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 
Stowarzyszenie „Mali wielcy Ratownicy” wraz z Wójtem Gminy Bartoszyce wychodzą temu naprzeciw i chcą wyposażyć każdego, przeszkolonego rolnika w apteczkę pierwszej pomocy wraz z opaską uciskową. Jeszcze w marcu Stowarzyszenie „Mali wielcy ratownicy”, przeprowadzą praktyczne szkolenia pierwszej pomocy oraz jak poprawnie zastosować opaskę uciskową. Osobom, które odbędą szkolenie, Wójt Gminy Bartoszyce sfinansuje specjalną, polową Apteczkę pierwszej pomocy wyposażoną w opaskę uciskową (tzw. staza taktyczna).
 
Prosimy zachęcać i zainwestować kilka godzin swojego życia w praktyczny kurs pierwszej pomocy na polu.
 
Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie 2 konkursów w ramach projektów grantowych przez Panią Izabelę Sztremer ze Stowarzyszenia LGD Warmiński Zakątek.
 1. Promowanie obszaru LGD – dotacje na wydarzenia kulturalne i mają charakter gminny.
 2. Lokalne centrum aktywności – np.: wyposażenie świetlic, klubów i zajęcia.
Dofinansowanie do 100% dla Organizacji Pozarządowych i 63,63% Gminy, jednostki publiczne.
 
Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu Gminy Bartoszyce.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Spotkanie Wójta Gminy Bartoszyce Pana Andrzeja Dychy z Sołtysami, przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich i Organizacji Pozarządowych Gminy Bartoszyce

1 2 3 4 5 6 ... 63

Lokalizacja
Facebook Page Plugin