Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Nabór wniosków na przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2020 roku

 
Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza nabór wniosków o przyznanie  dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
Nabór odbędzie się od dnia 19 maja 2020r. do dnia 19 czerwca 2020r. lub do wyczerpania się środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.
 
Przyznawane dofinansowanie odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/149/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 marca 2020r. w sprawie zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bartoszyce (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020r., poz. 1737).
 
Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
 
Wzory dokumentów są do pobrania również ze strony internetowej Gminy Bartoszyce https://bip.gmina-bartoszyce.pl w zakładce Ochrona środowiska/Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (89) 300-03-76, Urząd Gminy Bartoszyce pok. nr 10. 
 
Informacje dotyczące udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 ze zm.)
 2. Dotacje celowe mogą być udzielane osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do budynków już istniejących i przeznaczonych do zamieszkania na obszarze gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
 3. Dofinansowanie udzielane może być wyłącznie podmiotom wytwarzającym ścieki bytowo-gospodarcze.
 4. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.
 5. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie i użytkowanie oczyszczalni.
 6. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące 50 % wartości inwestycji, polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) brutto.
 7. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy oraz koszty poniesione na montaż wyżej wymienionych urządzeń z wyłączeniem kosztów opracowania dokumentacji projektowej.
 8. Nie udziela się dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania.
 9. Jeżeli na terenie nieruchomości, na której pobudowana została przydomowa oczyszczalnia ścieków istnieje zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, wnioskodawca zobowiązany jest do zlikwidowania zbiornika.
 10. O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu kompletnych wniosków spełniających kryteria do przyznania dotacji, które będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
 11. Do wniosku należy dołączyć:
- kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane (załącznik nr 2 do uchwały),
- kopię ostatecznej decyzji pozwolenia wodno-prawnego, o ile jest wymagana,
- kopię ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, o ile jest wymagana,
- kopię zgłoszenia lub pozwolenia na budowę w zależności od wydajności oczyszczalni,
- oświadczenie, o którym mowa w §3 ust. 4 (jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie i użytkowanie oczyszczalni),
- opis przydomowej oczyszczalni ścieków,
- mapę poglądową z naniesioną lokalizacją obiektu,
- klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
12. Kompletny wniosek należy złożyć do dnia 19 czerwca 2020r.
13. Udzielenie dotacji i tym samym przekazanie środków Wnioskodawcy nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
14. Zgłoszenie zakończenia inwestycji powinno nastąpić w terminie do 15 listopada 2020 roku.
15. Podstawą do rozliczenia będzie:
-udokumentowanie poniesionych wydatków na realizację zadania (dowód zakupu– imienny rachunek bądź imienna faktura VAT), dowód zapłaty,
-atest higieniczny, deklaracje właściwości użytkowych lub krajowa deklaracja zgodności,
-mapa inwentaryzacji powykonawczej.
16. Faktura lub rachunek muszą być wystawione po dacie zawarcia umowy o dofinansowanie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?