Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

OGŁOSZENIE O ODBIORZE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻUTEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Zaczipuj swojego psa bezpłatnie

Gmina Bartoszyce otrzymała dofinansowanie na zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Bezledy

Dnia 29.09.2021 r. Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha wraz z innymi samorządowcami uczestniczył w spotkaniu
z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panem Markiem Gustawem Brzezinem, podczas którego podpisał umowę
na dofinansowanie w kwocie 50 000 zł na zakup nowego samochodu pożarniczego, który zostanie przydzielony dla jednostki OSP Bezledy będącej w Krajowym Systemie Ratownictwa.
 
Jest to kolejne już dofinansowanie Gminy Bartoszyce na zakup nowego samochodu pożarniczego ze źródeł rządowych rekomendowanych przez Wojewodę Artura Chojeckiego. W ubiegłym roku zakupiono wóz strażacki marki Scania dla OSP Wojciechy
przy dofinansowaniu550 000 zł.
 
Priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Bartoszyce.
 
*Poniżej zdjęcia samochodu zakupionego dla OSP Wojciechy
 

 

Załączniki

XLV sesja Rady Gminy Bartoszyce

 O G Ł O S Z E N I E  
na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) 
w związku z wnioskiem Wójta Gminy Bartoszyce 
z w o ł u j ę  
na dzień 1 października 2021 r. (piątek) na godz. 8:00 
 XLV sesję Rady Gminy Bartoszyce.  
 
 
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach 
Proponowany porządek obrad:  
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Wybór sekretarza obrad.  
3. Przyjęcie porządku obrad.  
4. Podjęcie uchwały:  
a) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy  Bartoszyce na lata 2021-2037,  
b) w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021.  
5. Zamknięcie obrad.  
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl  Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń  rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).  
 
Przewodniczący Rady Gminy 
 /-/Wojciech Ferdycz 

 

Budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Kinkajmy zostanie dofinansowana w całości z pozyskanych środków zewnętrznych

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało wyniki programu „Polska Sportowa".
Gmina Bartoszyce otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 000 000 złotych na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w miejscowości Kinkajmy. W naszym województwie dotacje otrzymały tylko cztery samorządy, w tym Gmina Bartoszyce.
 
To już drugie dofinansowanie na to zadanie, ponieważ w czerwcu br. Gmina Bartoszyce otrzymała promesę w wysokości 2 000 000 zł z programu miejscowości popegeerowskich. Dzięki temu zadanie w całości realizowane będzie ze środków zewnętrznych.
 
Szczegółowe informacje w poście: https://granty.pl/471919/

Borki - Zebranie mieszkańców sołectwa

Znak sprawy: OA.502.2.4.2020 
Z A W I A D O M I E N I E  
z dnia 20 września 2021 r. 
 
Na podstawie §24 uchwały NR XXXVI/388/2018 Rady Gminy  Bartoszyce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu  sołectwu Borki (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego  z 2018 r., poz. 2279)  
z w o ł u j ę 
na dzień 28 września 2021 r. (wtorek) 
na godz. 17.00 
 
w Altanie znajdującej się  
w centrum miejscowości Borki 
zebranie mieszkańców sołectwa Borki 
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Borki  
 
Proponowany porządek zebrania: 
1. Otwarcie zebrania. 
2. Powołanie komisji skrutacyjnej. 
3. Przedstawienie zasad i trybu wyboru rady sołeckiej.
4. Zgłoszenia kandydatów do rady sołeckiej. 
5. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.
6. Zamknięcie zebrania. 
 
 
 Wójt Gminy Bartoszyce 
/-/ Andrzej Dycha 

 

Wirwilty - zebranie mieszkańców sołectwa

Znak sprawy: OA.502.1.2.2021 
 
Z A W I A D O M I E N I E  
z dnia 17 września 2021 r. 
 
Na podstawie §24 uchwały NR XLI/438/2018 Rady Gminy  Bartoszyce z dnia 21 września 2018 r. w sprawie statutu sołectwa  Wirwilty (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r.,  poz. 4596)  
z w o ł u j ę 
na dzień 27 września 2021 r. (poniedziałek)  na godz. 17.00 
 
w Świetlicy Wiejskiej w Wirwiltach 
 
zebranie mieszkańców sołectwa Wirwilty 
 
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Wirwilty  
 
Proponowany porządek zebrania: 
1. Otwarcie zebrania. 
2. Powołanie komisji skrutacyjnej. 
3. Przedstawienie zasad i trybu wyboru rady sołeckiej. 4. Zgłoszenia kandydatów do rady sołeckiej. 
5. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów. 6. Zamknięcie zebrania. 
 
Wójt Gminy Bartoszyce 
/-/ Andrzej Dycha 

 

Harmonogram dyżurów aptek w powiecie bartoszyckim w miesiącu wrzesień- grudzień

Harmonogram dyżurów aptek w powiecie bartoszyckim w miesiącu wrzesień- grudzień

Załączniki

Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.
Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:  
  • 5 tys. zł (do 30 osób),
  • 6 tys. zł (od 31 do 75),
  • 7 tys. zł (ponad 75).
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na:
  1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
  4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  6. reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.
Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr

Wydanie opinii o kandydacie na stanowisko

 
     Bartoszyce, 31.08.2021 r.
OA.2120.4.2021
 
Stowarzyszenia zawodowe i twórcze
właściwe ze względu na rodzaj
prowadzonej działalności przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Galinach
wg rozdzielnika


 
Szanowni Państwo,
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020, poz. 194 z późn. zm) niniejszym wnoszę o wydanie opinii o panu Patryku Wąsowicz, jako kandydacie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach.
Opinie można składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszyce, ul. Plac Zwycięstwa 2 lub elektronicznie na adres sekretariat@gmina-bartoszyce.pl w terminie do 09.09.2021 r.
 
                                
 
WÓJT 
/-/ Andrzej Dycha

 
1 2 3 4 5 6 ... 37

Lokalizacja
Facebook Page Plugin